ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริษัทของเรา
dot
bulletที่มาของบริษัท
bulletกรรมการบริหาร
bulletโรงงานและขบวนการผลิต
bulletที่อยู่ของบริษัท
bulletติดต่อกับเรา
dot
ผลิตภัณฑ์
dot
bulletเบสคอน พี-เอ (BESCON P-A)
bulletมอบเบสคอนพี-เอ ให้กระทรวงสาธารณสุข
bulletมอบเบสคอนพี-เอ ให้กรุงเทพมหานคร
bulletHome
ที่มาของบริษัท

จากการที่ในปัจจุบัน บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป มีเชื้อโรคประเภทแบคทีเรีย และเชื้อราอยู่เป็นจำนวนมาก เชื้อโรคเหล่านี้นอกจากจะเป็นภัยต่อสุขอนามัย และมีผลร้ายต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ สัตว์และพืชแล้ว ยังก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย เราได้พบว่า สารสังเคราะห์กลุ่ม Amphoteric Cation คือ Tego 51 หรือ  Ampholyt 51 นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ซึ่งได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยาและการปศุสัตว์มามากกว่า 50 ปี และได้รับการยอมรับจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ว่ามีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา นอกจากนี้ ยังสามารถขจัดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อโรคและกลิ่นที่เกิดจากชีวภาพได้อย่างดียิ่ง ดังนั้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริษัท ไทยไบโอคอน จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้น โดยกรมทะเบียนการค้าได้รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2545 โดยได้รับทะเบียนเลขที่ 1175450093 ผลิตเบสคอน พี-เอ (BESCON P-A) ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น  ซึ่งใช้ในโรงพยาบาล สถานประกอบการ โรงภาพยนต์ โรงแรม บ้านพักอาศัย ยานพาหนะ เป็นต้น

 นโยบายคุณภาพ

" บริษัทฯ  มีความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ผู้ปฏิบัติงานและสถานที่ผลิตมีความปลอดภัยจากการผลิต 
  รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "
 

วัตถุประสงค์ของบริษัท


บริษัท ไทยไบโอคอน จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ


1. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่า เชื้อโรค และเครื่องพ่นเคมีกำจัดแมลงนำโรค-ศัตรูพืช
2. ให้บริการฆ่าเชื้อโรค ควบคุม ยับยั้ง หยุดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และจุลชีพชนิดต่าง ๆ ในบรรยากาศ ภายในอาคาร สถานที่พักอาศัย สถานที่ก่อสร้างทุกชนิด โรงแรมและสถานที่ประกอบการอื่น ๆ ที่ต้องการความสะอาดปราศจากเชื้อโรค

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ไทยไบโอคอน จำกัด
20/6 หมู่ 2 ถนนท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ ตำบลบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2447-4892-93
โทรสาร 0-2881-6668
E-mail : thaibiocon@yahoo.com
Website : http://www.thaibiocon.com